Towarzystwo Miłośników Ziemi Kozienickiej

TMZK

Historia TMZK
TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI KOZIENICKIEJ
W 1961 roku nieformalna grupa miłośników tradycji, historii i kultury Ziemi Kozienickiej, postanowiła powołać do ycia Towarzystwo, które kultywowałoby wspomniane dziedziny w sposób oficjalny i pełnoprawny Prace przygotowawcze trwały dość długo, bo a siedem lat. Nie były to jednak stracone lata, w tym czasie miłośnicy Ziemi Kozienickiej zebrali wiele eksponatów, dokumentów itp. W dniu 16 sierpnia 1968 roku w siedzibie Powiatowej Rady Narodowej odbyło si pierwsze zebranie organizacyjne z udziałem 30 osób.
Zebranie miało na celu podjcie uchwały o oficjalnym powołaniu Towarzystwa. Z celem i zadaniami jakie s oczekiwane od Towarzystwa zapoznał zebranych Henryk Karoń Wybrano Zarzd Towarzystwa w składzie 16 osób, prezesem Towarzystwa został mgr­ Stanisław Janeczek. Przyjto projekt statutu, który został zatwierdzony Przygotowano dokumenty niezbdne do rejestracji.
Rejestracja nastpiła w listopadzie 1968 roku w Urzdzie Spraw Wewntrznych PWRN w Kielcach. Towarzystwo Miłośników Ziemi Kozienickiej zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń i zwizków pod numerem 2154.
W pierwszym okresie działalności najwiksz przeszkod w aktywnym rozkwicie Towarzystwa był brak stałej siedziby i bardzo niestabilny Zarzd. Mimo zwrócenia si z odezw do mieszkańców Kozienic, informujc o powstaniu Towarzystwa i apelu o wstpowanie w jego szeregi, działalność był a znikoma. Pierwsz stał siedzib TMZK było Muzeum Regionalne, które powstało dziki inicjatywie Towarzystwa w 1973 roku. Korzenie Muzeum Regionalnego sigaj 1970 roku, kiedy to Zarzd Towarzystwa zwrócił si z apelem do społeczeństwa o przekazywanie zdjć, dokumentów, rzeczy zwizanych z histori naszego miasta i regionu. Dostarczone pamitki, niejednokrotnie bardzo cenne pod wzgldem muzealnym, były ewidencjonowane przez członków Towarzystwa. Tworzono w ten sposób zalążki muzeum, którego otwarci e nastpił o w grudniu 1973 r oku.
W latach 1974­-1975 Towarzystwo z własnych funduszy zakupiło dla Muzeum Regionalne go trzy obrazy zwizane tematyczni e z Ziemi Kozienick, od malarzy profesjonalnych tj. Stanisława Westwalewicza, Władysława Mikosa i prace amatorskie Wacława Kościanowskiego. Oywienie działalności TMZK nastpiło po roku 1973 dziki posiadaniu swej siedziby w muzeum, którego dyrektorem był członek Towarzystwa Mirosław Matera. Rezultatem współpracy był o zorganizowanie szeregu wystaw o rónej tematyce np.: malarstwo, rzeźba ludowa, militaria i inne eksponaty ukazujce okresy wojenne. Organizowano wiele konkursów na przykład: „Legendy i baśnie Ziemi Kozienickiej", ten konkurs cieszył si dużą popularności, świadczy o tym fakt, e napłynły setki prac konkursowych. W tym samym okresie członkowie Zarzdu Towarzystwa zajmowali si gromadzeniem materiałów niezbdnych do wydania periodyku „Ziemia Kozienicka". Lata siedemdziesite obfitowały w organizowanie szeregu odczytów zwizanych z przeszłości regionu, adresowanych do młodziey jak równie do dorosłych.

Od listopada 1976 roku wojewoda radomski wydał decyzję przejęci a muzeum kozienickiego przez Państwowe Muzeum w Radomiu, co stanowiło przełom w działalności dotychczasowej Towarzystwa, polegający na spadku aktywności. Przyczyną spadku aktywności Towarzystwa była nie tylko utrata muzeum, ale też zmiany administracyjne, w wyniku których Kozienice przestały być miastem powiatowym, a stały się siedzibą miasta i gminy. Miało to też wpływ na zmniejszenie się liczby członków z 87 w 1975 roku do 62 w 1976 roku W dalszym okresie swojej działalności Towarzystwo skupiło swoją uwagę na ochronie środowiska naturalnego, np nie dopuszczono do wycięcia dużej części lasu w okolicach stadionu pod budowę planowanych obiektów sportowych.


janeczek

W roku 1977 organizowano wspólnie z Domem Kultury szereg odczytów w czasie obchodów Dni Puszczy Kozienickiej. Pierwszy z nich traktował o sztuce ludowej i etnografii powiatu kozienickiego, prelegentem był dr Stefan Rosiński z Radomia, a drugi wygłoszony przez dr Jana Dekowskiego traktował o regionalnych obrzędach weselnych. W tym czasie Towarzystwo z własnych funduszy zakupiło dwie plansze dla miasta, które zostały umieszczone przy arteriach wlotowych Kozienic.
26 lutego1980 roku na podstawie art. 21 prawa o stowarzyszeniach z 24 października 1932 r oku z późniejszym i zmianami. Towarzystwo zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń i związków Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu pod nr 19. Dnia 20 czerwca 1980 roku TMZK zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń i związków Urzędu Miasta i Gminy w Kozienicach pod nr 4. Decyzję powyższą wydal Naczelnik Miasta i Gminy Kozienice.
Od 30 marca 1983 roku po złożeniu rezygnacji z funkcji przewodniczącego Towarzystwa przez Stanisława Janeczka, prezesem został wybrany Mirosław Matera.
W latach 1985-1990 Towarzystwo zajęło się problemami ochrony środowiska, czynnie uczestniczyło w organizowaniu Dni Puszczy Kozienickiej jak również zaoferowało swoją pomoc w organizowaniu lokalnych dożynek. Ze znajdujących się w archiwum TMZK protokółów Zarządu wynika, że w 1985 roku Towarzystwo otrzymało w darze 2 obrazy od art. malarza Stanisława Westwalewicza, które zostały przekazane muzeum. W roku 1986 została zorganizowana sesja z prelekcją na temat: „Bitwa Legionów Polskich po Laskami".


Ze względu na dużą grupę kozienickich zbieraczy Zarząd Towarzystwa w tymże roku zaproponował zorganizowanie sekcji skupiającej numizmatyków. Posiedzenie inauguracyjne odbyło się w listopadzie 1986 roku i w t en sposób powstał przy Towarzystwie Klub Kolekcjonera. W latach 1985-1990 odbyło się 10 zebrań Zarządu TMZK, które były zwoływane w razie zaistnienia potrzeb.


biblioold

Po uchwaleniu nowej ustawy: „Prawo o stowarzyszeniach" z dni a 7 kwietnia 1989 roku, TMZK zostało wpisane 14 czerwca 1989 roku do sądowego rejestru stowarzyszeń Sądu Wojewódzkiego w Radomiu Wydziału Cywilnego w dziale A pod numerem 23. Szczególny wzrost aktywności Towarzystwa przypada na rok 1991 kiedy znajduje dla swej działalności siedzibę w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Kozienicach. Zajmuje się ochroną zabytków (kozienicki cmentarz), organizuje szereg sesji popularnonaukowych oraz zaczyna wznawiać swoją działalność wydawniczą. Różnorodna działalność Towarzystwa wynikała z celów, które przed sobą postawiło, a było to przede wszystkim podniesienie estetyki miasta i regionu, ochrona zabytków, współpraca z placówkami kulturalnymi i oświatowymi oraz ocalenie od zapomnienia działalności osób, które swoim zaangażowaniem i ofiarną społeczną pracą wywierały wpływ na rozwój miasta i regionu. Pierwsze ze zorganizowanych sympozjów popularnonaukowych było poświęcone roli Konstytucji 3 Maja z racji przypadającego 200-lecia tego doniosłego wydarzenia, a drugie sympozjum przybliżyło mieszkańcom sylwetkę ostatniego króla Polski - Stanisława Augusta Poniatowskiego i jego związki z Ziemią Kozienicką. Obydwa sympozja odbyły się 30 listopada 1991 roku, a prelekcje wygłosili: prof. dr hab. Adam Massalski dyrektor Instytutu Historii WSP w Kielcach, prof. dr hab. Jan Ziółek z KUL w Lublinie, prof. dr hab. Mieczysław Adamczyk z Uniwersytetu Warszawskiego.
W roku l992 TMZK wydał swój pierwszy zeszyt informacyjny „Ziemia Kozienicka". Informowało w nim swojej działalności w sekcjach historycznej, ekologicznej, zachęcano twórców nieprofesjonalnych do pochwalenia się swymi osiągnięciami oraz zaproszono wszystkich mieszkańców do nawiązania kontaktów Towarzystwem. W miesiącu marcu 1992 roku Towarzystw o przy współpracy z Miejską Gminną Biblioteką Publiczną zorganizowało wystawę środowiskowej Twórczości nieprofesjonalnej, p.n. „Sztuka cenniejsza niż złoto i kamienie". Wystawa spotkała się z dużym zainteresowaniem mieszkańców.

27 marca 1992 roku Towarzystwo zorganizowało spotkanie z nauczycielami historii, na którym zostały omówione zasady z organizowania konkursu historycznego dla uczniów szkół podstawowych. Konkurs odbył się 2 maja 1992 roku, dotyczył rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Dla zwycięzców Towarzystwo ufundowało cenne upominki, które wręczono podczas finału konkursu w Domu Kultury. W tym samym dniu, w sali konferencyjnej UMiG w Kozienicach odbyła się sesja popularnonaukowa „W obronie konstytucji i niepodległości". Prelegentami byli: dr Lech Stępkowski, mgr Jan Jadach z WSP w Kielcach, Stanisław Zieliński z Radomskiego Towarzystwa Naukowego. Program merytoryczny sesji obejmował tematy ściśle związane z historia, miasta i regionu m.in. „Ziemia Kozienicka w Insurekcji Kościuszkowskiej" i „Kampania 1809 roku na Ziemi Kozienickiej".

    W maju 1992 roku Towarzystw o wspólnie z Miejsko - Gminną Biblioteką Publiczną zorganizowało kiermasz sztuki i ludowego rzemiosła artystycznego, a licznie przybyłym mieszkańcom uprzyjemniały czas występy kapel ludowych. Wszyscy, którzy przybyli na kiermasz wzięli udział w otwarciu wystawy tkanin artystycznych i ceramiki, której tematem były „Orły polskie".
    W dniu 2 maja 1992 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze TMZK. Na zebraniu tym omówiono dotychczasową działalność Towarzystwa i określono plan pracy na najbliższy okres. Powołano komisje problemowe: historyczną, ekologiczną, promocji kultury regionalnej, poinformowano zebranych o wydaniu drugiego zeszytu edycji „Ziemia Kozienicka".
21 listopada 1992 roku w trosce o ochronę lasów Puszczy Kozienickiej odbyła się sesja popularnonaukowa na. temat „Ochrona środowiska naturalnego Puszczy Kozienickiej".
13 grudnia 1992 roku przy współpracy z Miejsko - Gminną Biblioteką Publiczną w Kozienicach, Zarząd Towarzystwa zorganizował „Wieczór poezji świątecznej". Swoje 'wiersze recytowali rodzimi poeci: Zofia Kucharska, Teresa Kubicka-Sapieja, Alicja Olejarczyk, Mirosław Pabian, Grzegorz Szewczyk i inii.


zeszyt

30 stycznia 1993 roku zorganizowano sesję popularnonaukową p.n. „Powstanie Styczniowe na Ziemi Kozienickiej, a 5 czerwca sesję p.n. „Dzieje Puszczy Kozienickiej. Bartnictwo". W październiku 1993 roku ukazał się czwarty zeszyt edycji „Ziemia Kozienicka". W dniu 11 listopada 1993 roku z racji kolejnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, z inicjatywy Towarzystwa zostają zorganizowana sesja popularnonaukowa na temat „Droga do niepodległości".


studnia

W styczniu 1994 roku wspólnie z biblioteką. Towarzystwo zorganizowało wystawę amatorskiego malarstwa Antoniego Dąbrowskiego. Główny temat eksponowanych prac to ukazanie piękna Ziemi Kozienickiej i znajdujących się na nielicznych już kapliczek przydrożnych. Pierwszy w maju 1994 roku (w dniach od 2.-14. V) udało się Towarzystwu z organizować plener rzeźbiarski. Plener odbywał się na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kozienicach, a jego koszty organizacyjne pokrył UMiG. Prace poplenerowe zostały przekazane do dyspozycji Towarzystwa. 10 listopada 1994 roku w siedzibie biblioteki została otwarta wystawa malarstwa Mirosława Pabiana, połączona z wystawą gobelinów tkanych ręcznie, autorstwa Mirosława Stawinoga. Na zakończenie roku, w grudniu, zorganizowano wystawę szopek betlejemskich wypożyczonych z Muzeum Wsi Radomskiej, równolegle zorganizowano pogram poetycki p.n. “Wśród nocnej ciszy”.
W 1995 roku Towarzystwo zorganizowało „Konkurs poezji im. Jana Kochanowskiego" oraz sesje popularnonaukową na temat „Kozienice w czasach Jagiellonów", na której referaty wygłosili historycy z uczelni w Kielcach i Lublinie.
W dniach od 17 Września do 24 września 1995 roku odbywał się kolejny plener rzeźbiarski, zorganizowany przy współpracy placówek kulturalnych działających w mieście.
W 1995 roku Towarzystwo nawiązało współpracę z Zarządem Ogródków Działkowych „Dolinka". Współpraca ta polegała na organizowaniu konkursów na najładniejszą działkę w obrębie miasta, ogród przydomowy, balkon i witrynę sklepową. Inicjatywa ta jest kontynuowana nadal. W grudniu z funkcji prezesa TMZK zrezygnował Mirosław Matera, powodem tego była postępująca choroba (zmarł 3 sierpnia 1997 roku).
Podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Zarządu TMZK które odbyło się w dniu 10 grudnia 1995 został wybrany Zarząd Towarzystwa w następującym składzie: Lech Wiśniewski - prezes, Mirosław Matera wiceprezes, Mirosław Biedruna wiceprezes, Teodora Barwicz - sekretarz, Janina Kuśmierczyk - skarbnik, Grzegorz Szewczyk i Janusz Stąpór - członkowie.


kurp

Rok 1996 zaznaczył sit wydaniem piątego zeszytu edycji „Ziemia Kozienicka". W dniu 22 maja 1996 roku odbyła się kolejna sesja popularnonaukowa na temat: „Kozienice za czasów II Rzeczypospolitej" z udziałem profesorów WSP w Kielcach Tradycyjnie już odbył się organizowany rokrocznie plener rzeźbiarsko- malarsko- fotograficzny w dniach od 20-29 września 1996 r., w którym udział wzięli miejscowi artyści, zaproszeni goście z innych regionów kraju oraz z Niemiec i Ukrainy. Plener zakończył się wystawą wykonanych prac i kiermaszem połączonym z aukcją.    
    W 1997 roku Towarzystwo przy współpracy Miejsko -Gminnej Biblioteki Publicznej zorganizowało sesję popularnonaukową, poświęconą sylwetce ks. Franciszka Siarczyńskiego z racji nadania Jego imienia Bibliotece Publicznej w Kozienicach, w połączeniu z obchodami 75-lecia istnienia tej placówki w mieście. W dniach od 22 do 26 września 1997 roku trwał kolejny, czwarty już plener rzeźbiarski. Równolegle z plenerem została zorganizowana wystawa malarstwa Henryka Wójcika, mieszkańca Kozienic, który po licznych podróżach zagranicznych utrwalił swoje wspomnienia na płótnie.
    Rok 1998 rozpoczął się od zorganizowania kolejnej wystawy malarstwa Grzegorza Szewczyka (rzeźbiarza, poety) p.n. „Ciepłem słońca barwione", na której artysta ukazał również swój dotychczasowy dorobek rzeźbiarski. Wystawa była podsumowaniem 25-letniej pracy twórczej artysty. W dniu 22 lutego 1998 roku w siedzibie Biblioteki odbyło się Walne Zgromadzenie TMZK.
Priorytetowymi działaniami Towarzystwa w 1998 roku było współuczestnictwo w VI Ogólnopolskim Kongresie Regionalnych Towarzystw Kultury Radom 1998. Towarzystwo jako współorganizator wywiązało się ze swej roli znakomicie. W drugim dniu Kongresu ponad 70-ciu delegatów z całej Polski oraz kilku przedstawicieli Polonii zagranicznej gościło w Kozienicach. Zorganizowana została przez Towarzystwo sesja popularnonaukowa na temat: „Ruch regionalny a samorząd terytorialny" z udziałem naukowców Uniwersytetu Poznańskiego. 27 czerwca 1993 roku nastąpiło otwarcie wystawy p.n. „Historia Pożarnictwa na Ziemi Kozienickiej". Otwarcia wystawy dokonali: kpt. Witold Adamski i Przewodniczący Towarzystwa Lech Wiśniewski. Wystawę z okazji 100-lecia utworzenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozienicach zainicjowało Towarzystwo przy współpracy Biblioteki Publicznej oraz osób prywatnych. Równolegle z otwarciem wystawy dotyczącej historii pożarnictwa, w siedzibie kozienickiego Domu Kultury odbyło się uroczyste zakończenie „Pleneru Plastycznego". Tematyka większości prac nawiązywała do zabytków miasta i piękna Puszczy Kozienickiej.
3 października 1996 roku nastąpiło rozstrzygniecie IV „Konkursu na najbardziej estetycznie utrzymany teren wokół miejsca zamieszkali a". Miniaturowe budowle w stylu rzymskich akweduktów zaprezentował nauczyciel mgr Marian Gwardiak (kolekcjoner hobbysta).
    W dniu 24 stycznia 1999 roku Zarząd i członkowie Towarzystwa wzięli udział w otwarciu wystawy malarstwa Anny Danuty Wojciechowskiej. Autorka jest malarką nieprofesjonalną mimo to, w opinii znawców malarstwa jej prace są na bardzo wysokim poziomie. Przykładem tego jest ekspozycja jej prac w jednej galerii warszawskich.
    14 marca 1999 roku odbyło się Walne Zebranie TMZK, któremu przewodniczył Zarząd w składzie: Lech Wiśniewski prezes. Mirosław Biedruna wiceprezes, Janusz Stąpór wiceprezes, Teodora Barwicz sekretarz, Janina Kuśmierczyk skarbnik, Małgorzata Bebelska i Grzegorz Szewczyk- członkowie.


ogrod

Bardzo ważnym wydarzeniem dla mieszkańców Kozienic w dniach od 15 do 20 czerwca 1999 r oku były obchody jubileuszu 450- lecia nadania prawa miejskiego Kozienicom. Działalność Towarzystwa polegała na bardzo aktywnym uczestnictwie w organizowaniu spotkań, sesji popularnonaukowych i imprez kulturalnych związanych z jubileuszem. Obchody jubileuszu otwierała wystawa malarstwa, p.n. „Z zakurzonej palety" zorganizowana przez Towarzystwo i Bibliotekę Publiczną. Na wystawę złożyły się obrazy pejzaży martwej natury, portrety zasłużonych kozieniczan oraz prace o tematyce sakralnej. Autorami prac byli nieprofesjonalni twórcy. Ogromne zainteresowanie 'wystawą powodował fakt, iż wyeksponowane pace powstały w okresie międzywojennym.
    W dniu 15 czerwca została otwarta kolejna wystawa „Impresje malarsko-muzyczne", która nawiązywała do postaci Pawła Klimczuka i jego syna Bogusława (kompozytora).
Towarzystwo miało swój udział w organizowaniu festynu przed Urzędem Miasta i Gminy w Kozienicach.
Kolejnym był festyn p.n. „Niedziela na Skwerku". Towarzystwo wspólnie z Biblioteką Publiczną zorganizowało stoisko z wydawnictwami regionalnymi i pracami rzeźbiarskimi, malarskimi, które podczas trwającego festynu można było kupić. Wszystkie prezentowane prace nawiązywały do historii miasta i nadania mu prawa miejskiego.
    W dniu 27 stycznia 2000 roku odbył o się posiedzenie plenarne Towarzystwa Miłośników Ziemi Kozienickiej, które otworzył przewodniczący Lech Wiśniewski. poinformował zebranych o szeregu działań związanych z bieżącą statutową działalnością Towarzystwa, ochroną miejscowych zabytków, poprawą estetyki miasta, ochroną środowiska naturalnego Puszczy Kozienickiej oraz o zakresie gromadzenia materiałów niezwykle pomocnych w opracowywaniu mającej się ukazać monografii miasta. Poinformował o realizacji i zakończeniu cyklu programów dotyczących historii Kozienic i jego emisji w lokalnej telewizji, a realizowanych w celu utrwalenia w świadomości najmłodszych mieszkańców ich tożsamości terytorialnej. Wspomniał o spotkaniach z najstarszymi mieszkańcami, w czasie których zbierano relacje o materialnej i duchowej przeszłości Kozienic. W związku z tym wspomniał o niezwykle ważnej roli jaką odgrywa reaktywowane już wcześniej Koło Zainteresowań Historycznych. Koło Historyczne działając w ramach Towarzystwa odbyło już ponad sto spotkań i w dalszym ciągu dołączają do niego nowe osoby. Spotkania powyższe wniosły bardzo wiele do pracy i działalności Towarzystwa, rezultatem tego było pozyskanie od najstarszych mieszkańców bardzo interesujących fotografii, dokumentów i opisów dawnych Kozienic. Szczególne słowa uznania skierował przewodniczący Lech Wiśniewski do Ryszarda Kucharskiego (członka Towarzystwa), który podzielił się wspomnieniami na temat szkoły przy ul. Głowaczowskiej, komunikacji i transportu oraz ulic w okresie międzywojennym.


siemion

W dniu 2 kwietnia 2000 roku odbyło sie zebranie Zarządu towarzystwa, na którym omówiono pace włożoną w organizowanie Jubileuszu 450-lecia Kozienic oraz podjęto szereg inicjatyw dotyczących uroczystości
W dniu 20 maja 2000 roku Radomskie Towarzystwo Naukowe przy współpracy TMZK i Biblioteki w Kozienicach było organizatorem konferencji poświęconej 56 Rocznicy bitwy pod Molendami. W konferencji brali udział kombatanci, Senator RP Zbigniew Gołąbek oraz mieszkańcy.
Młodzież z LO im. Stefana Czarnieckiego zaprezentowała okolicznościowy montaż słowno-muzyczny. Uczniów przygotowała mgr Anna Kurp. 17 czerwca 2000 roku zorganizowane z ostały trzy wystawy: fotografii p.n. „Wokół pałacu" autorstwa Bogdana Mazura.
malarstwa p.n. „Moje pierwsze obrazy", której autorem był Janusz Karaś (artysta nieprofesjonalny, mieszkaniec Kozienic). Filatelistyczna p.n. „Poczet królów i książąt polskich" wg Jana Matejki, tę wystawę stanowiły zbiory prywatne Juliana Orlińskiego (członka TMZK). W dniu 18 czerwca 2000 roku, Towarzystwo było współorganizatorem imprezy p.n. "Niedziela na Skwerku". Na zorganizowanym „Jarmarku Kozienickim" swoje pace prezentowali twórcy rzeźby, malarstwa, tkactwa, a poeci swoją twórczość.
W dniu 24 czerwca 2000 roku, członkowie i Zarząd Towarzystwa wzięli udział w uroczystej sesji Rady Miasta i Gminy Kozienice i Rady Powiatu Kozienickie go. Sesja została zorganizowana w ramach obchodów Jubileuszu 450-lecia Kozienic.
"Niedziela na Skwerku" 25 czerwca 2000 roku miało miejsce zakończenie kolejnego pleneru rzeźbiarskiego na terenie miejscowego Domu Kultury. Głównym tematem prac, które powstały była dynastia Jagiellonów. Udział w plenerze brali rzeźbiarz e będący członkami TMZK.


prezydent

W dniu 5 lipca 2000 roku na spotkaniu z kandydatem na Prezydenta RP Aleksandrem Kwaśniewskim, ubiegającym się o reelekcje, Towarzystwo zaznaczyło swój udział poprzez prezentacje wydawnictw regionalnych, pracę twórczą rzeźbiarzy, a także poprzez proporce z koziołkiem - symbolem miasta.
26 sierpnia 2000 roku miało miejsce otwarcie „Ogrodu Sztuki" znajdującego sie obok „Izby Pracy Twórczej" artysty rzeźbiarza Grzegorza. Szewczyka (członka Zarządu TMZK). Prze cięcia wstęgi dokonał Burmistrz Miasta Tomasz Śmietanka, w obecności władz miasta i senatora Zbigniewa Gołąbka.
Na powyższą uroczystość przybył aktor Wojciech Siemion, który od lat utrzymuje serdeczne kontakty z kozienickimi twórcami i naszym miastem.
“OTWARCIE OGRODU SZTUKI"
Zaproszonym gościom oraz licznie zgromadzonym mieszkańcom, uprzyjemniały czas występy kapeli ludowej i występy zespołu „Złota Jesień” istniejącego przy klubie Seniora, którego kierownikiem jest mgr Mirosława Wójcicka.
Podczas odbywających się w dniu 17 września 2000 roku dożynek p.n. „Dożynki - Kozienice 2000", zaprezentowano prace twórców regionalnych, wydawnictwa, jak również warzywa, owoce i kompozycje kwiatowe pochodzące z Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Dolinka".
15 października 2000 roku na kolejnym zebraniu Towarzystwa Miłośników Ziemi Kozienickiej w siedzibie Biblioteki Publicznej odbyło się tradycyjnie rozstrzygnięcie konkursu p.n. „Mieszkamy wśród kwiatów i zieleni". Przewodniczący Towarzystwa Lech Wiśniewski i dyrektor Biblioteki Janina Kuśmierczyk dokonali wręczenia nagród i dyplomów zwycięzcom konkursu. Równolegle z powyższą uroczystością odbyło się podsumowanie rezultatów konkursu na fraszkę o Kozienicach w związku z Jubileuszem 450 -lecia nadania praw miejskich. Zwycięskim autorem został p. Ryszard Kucharski.
26 listopada. 2000 roku dokonano otwarcia wystawy malarstwa i rysunku p.n. „Mój świat autorstwa mgr Agnieszki Żarłak mieszkanki Kozienic. Dnia 5 grudnia 2000 roku miało miejsce Walne Zebranie Towarzystwa Miłośników Ziemi Kozienickiej. Głównymi tematami, które poruszono było podsumowanie działalności wydawniczej i popularyzatorskiej Towarzystwa tj. wydanie 5-ci u kolejnych zeszytów informacyjnych „Ziemia Kozienicka". Bardzo dobrze w minionej kadencji układała się Towarzystwu współpraca z zakładami pracy tj. Spółdzielnią Inwalidów, Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej, Przetwórnią Owocowo-Warzywną w Janikowie oraz Elektrownią "Kozienice".


Wybrano władze Zarządu Towarzystwa w następującym składzie:
Lech Wiśniewski prezes, Janusz Stąpór wiceprezes, Eugeniusz Jaworski wiceprezes, Jerzy Drągowski sekretarz, Janina Kuśmierczyk skarbnik, Małgorzata Bebelska i Grzegorz Szewczyk- członkowie.
Podsumowania działalności Towarzystwa w mijającej kadencji w obecności uczestników Walnego Zebrania Sprawozdawczo -Wyborczego dokonał Z-ca Przewodniczącego Zarządu Towarzystwa - Mirosław Biedruna.
W dniu 25 lutego 2001 roku odbyło się otwarcie wystawy malarstwa autorstwa Konrada Opali (kozieniczanin, malarstwo profesjonalne). Wystawa powyższa ukazuje piękno Puszczy Kozienickiej, kilka prac autora to reprodukcje z kierunku impresjonizmu francuskiego. Otwarci a wystawy dokonało Towarzystwo przy współpracy Biblioteki Publicznej. W grudniu 2000 roku Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kozienicach wydała książkę pt. „Życie codzienne w przedwojennych Kozienicach" autorstwa Ryszarda Kucharskiego, aktywnego członka TMZK.
Okładka Zeszytu "Ziemia Kozienicka". Książka została opracowana i przygotowana do druku przez członków Koła Historycznego.